Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op www.tomhormescatering.nl. www.tomhormescatering.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Nijmegen onder nummer 09119612.

Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten
Kasteellaan 8a
6602 DE Wijchen
Emailadres: klantenservice@tomhormescatering.nl

2. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1 Tomhormescatering.nl: De webwinkel van Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten, die online catering, vlees en vleeswaren (in de ruimste zin des woords) en gerelateerde producten aanbiedt via die website.
2.2 Koper: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand of face-to-face aangaat met Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten.
2.3 Consument: De koper, die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Toepasselijkheid
3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten en op elke overeenkomst die op afstand of face-to-face tussen Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten en koper tot stand is gekomen.

4. Aanbod en overeenkomst
4.1 De producten op de website worden per eenheid geprijsd. Bij uw bestelling dient u zich te realiseren, dat in de webwinkel ook artikelen worden getoond die afgesneden en gewogen moeten worden. In uw winkelwagen op de website en in de orderbevestiging die na het plaatsen van uw bestelling wordt vezonden, dient u de genoemde bedragen van weegartikelen te beschouwen als een 'richtprijs'. Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten mag in dergelijke gevallen 10% gewichtsverschil bij de koper in rekening brengen.
4.2 Het aanbod op de website bevat een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Afbeeldingen zijn een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Omdat het echter om een natuurproduct gaat zijn kleine afwijkingen mogelijk.
4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Meer specifiek betreft dit: de prijs inclusief B.T.W., de datum en tijd, de wijze van aflevering en de wijze van uitvoering van de overeenkomst.
4.4 Een overeenkomst tussen koper en Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten komt tot stand, op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de koper opgegeven e-mailadres, danwel een orderbevestiging aan de koper ter hand is gesteld.

5. Prijzen
5.1. Alle prijzen zijn weergegeven in Euro's inclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
5.2 Prijzen kunnen, indien marktomstandigheden daar aanleiding toe geven, op ieder moment worden aangepast.
5.3 Bij een bestelbedrag vanaf € 50,- komen wij uw bestelling gratis (in Wijchen) bezorgen. Bij een bestelbedrag vanaf € 200,- bezorgen wij gratis (buiten Wijchen) in een straal van maximaal 20 km. * Bezorgen op zon- en feestdagen bij een bedrag onder de € 100,- rekenen wij € 10,- bezorgkosten.
5.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zo lang de voorraad strekt.

6. Levering en leveringstijd
6.1 Voor een aantal aangeboden diensten/producten geldt een besteltermijn van minimaal 5 dagen. In alle andere situaties dient de bestelling tenminste 1 werkdag voor de gewenste levertijd te zijn geplaatst.
6.2 Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten zal er alles aan doen bestellingen op het afgesproken tijdstip gereed te hebben zodat u die op het adres Kasteellaan 8a, 6602 DE Wijchen kunt afhalen, of Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten zal de goederen op het afgesproken tijdstip bij u bezorgen. Geeft u ons in het geval van bezorging door Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten a.u.b. 30 minuten speling rond het afgesproken tijdstip. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
6.3 Indien Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten de levering op de bij uw online-bestelling genoemde datum en tijd niet kan verzorgen, zal zo spoedig mogelijk na de ontvangst van uw bestelling de koper hiervan op de hoogte stellen en eventuele alternatieven bieden.
6.4 Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven bezorg- of afleveradres.

7. Betaling
7.1 Een bestelling gedaan door een koper dient contant of via pinbetaling (uitsluitend in onze winkel) bij aflevering te worden voldaan.
7.2. Uitsluitend zakelijke klanten kunnen, nadat daar afspraken vooraf over zijn gemaakt 'op rekening' bestellen.

8. Overmacht
8.1 Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens koper indien Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten daartoe gehinderd wordt door oorzaken die als overmacht kunnen worden aangemerkt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid de (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten is in geval van overmacht gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling om de koopovereenkomst te annuleren, deze op te schorten of te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden, die ten grondslag lagen aan de overmacht, opgehouden hebben te bestaan, waarbij de koper verplicht is de eventuele geleverde goederen te betalen.

9. Aansprakelijkheid en vrijwaring
9.1 Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist of ondeugdelijk gebruik van de goederen.
9.2 Indien Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.3 De aansprakelijkheid van Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

10. Toepasselijk recht en geschillen
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen met Tom Hormes Catering & Vleesspecialiteiten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.